PRIVREDNO PRAVO

Zastupanje pravnih lica pred domaćim sudovima, savetovanje i druge usluge.

KRIVIČNO PRAVO

Odbrana lica pred domaćim sudovima i zastupanje oštećenih u krivičnom postupku.

RADNO PRAVO

Zastupanje pred sudovima, sastavljanje tužbi i opomena, normativnih akata, savetovanje i drugo.

PORODIČNO PRAVO

Zastupanje u postupcima razvoda braka, podele imovine, starateljstvo nad decom i drugo.

UPRAVNO PRAVO

Zastupanje klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima. Legalizacija i ozakonjenje građevinskih objekata, kao i upis promena u katastar nepokretnosti.

PREKRŠAJNO PRAVO

Odbrana i zastupanje klijenata pred prekršajnim sudovima.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Pružanje usluga klijentima u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda, zaštite od diskriminacije i drugo.

UGOVORNO PRAVO

Ptužanje pravne podrške klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realziacije.

Pravo je umeće dobrog i pravičnog.

Ius est ars boni et aequi